Viagra Bipacksedel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

 1. Vad är VIAGRA  och vad används det för?
 2. INNAN DU TAR VIAGRA
 3. HUR DU TAR VIAGRA
 4. Eventuella biverkningar
 5. Förvaring av VIAGRA
 6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR VIAGRA  OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

VIAGRA tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5–hämmare(PDE5–hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. VIAGRA underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta VIAGRA om du inte har erektil dysfunktion. Om du är kvinna ska du inte använda VIAGRA.

VIAGRA är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

2. INNAN DU TAR VIAGRA

Ta inte VIAGRA

 • om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker
 • om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall
 • om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i VIAGRA
 • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem
 • om du nyligen haft en stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck
 • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)
 • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusinfarkt/neuropati (NAION)

Var särskilt försiktig med VIAGRA :
Tala om för din läkare:

 • om du har sicklecellsanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen).
 • om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom
 • om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär.
 • om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)
 • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta VIAGRA och kontakta läkare omedelbart.

Du ska inte använda VIAGRA samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller barn och ungdomar

VIAGRA ska inte ges till personer under 18 år.

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos ska vara lägre.

Intag av andra läkemedel
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

VIAGRA tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit VIAGRA. och när du gjorde det. Ta inte VIAGRA med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.

Du ska inte ta VIAGRA om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.

Du ska inte ta VIAGRA om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med VIAGRA eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

Om du tar s.k proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av VIAGRA (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit VIAGRA med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit VIAGRA. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta VIAGRA. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) VIAGRA.

Användning av VIAGRA tillsammans med mat och dryck
VIAGRA kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan det verkar.

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar VIAGRA.

Graviditet och amning
VIAGRA ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner:
VIAGRA kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på VIAGRA innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i VIAGRA
Om du inte tål vissa sockerarter, som laktos, bör du kontakta din läkare innan du tar VIAGRA.

3. HUR DU TAR VIAGRA

Ta alltid VIAGRA enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig startdos är 50 mg.

Du ska inte ta VIAGRA mer än en gång per dygn.

Du ska ta VIAGRA ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

Om du upplever att effekten av VIAGRA är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

VIAGRA ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för VIAGRA att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan VIAGRA verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.

Om VIAGRA inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.

Administrering

Om du tagit för stor mängd av VIAGRA
Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan VIAGRA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av VIAGRA är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag:

 • Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.
 • Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.
 • Kontakta genast din läkare.

Alla läkemedel, även VIAGRA, kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom efter det att du tagit VIAGRA: plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter intag av VIAGRA. Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare omedelbart.

Om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av synen, sluta ta VIAGRA och kontakta genast din läkare.

En mycket vanlig biverkning (uppträder hos fler än 1 av 10 användare) är huvudvärk.

Vanliga biverkningar (uppträder hos 1-10 användare av 100): ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, effekter på synen (inklusive förändrat färgseende, ljuskänslighet, dimsyn eller minskad synskärpa), nästäppa och yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos 1-10 användare av 1 000): kräkningar, hudutslag, blödning i bakre delen av ögat, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, dubbelseende, onormal känsla i ögat, oregelbundna eller snabba hjärtslag, muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, illamående, muntorrhet, bröstsmärtor och trötthetskänsla.

Sällsynta biverkningar (uppträder hos 1-10 användare av 10 000): högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning, stroke, näsblod och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.

Ytterligare biverkningar som rapporterats efter introduktionen på marknaden är hjärtklappning, bröstsmärtor, plötsligt dödsfall, hjärtattack eller temporärt minskat blodflöde till delar av hjärnan. De flesta av dessa män, men inte alla, hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på VIAGRA. Fall av konvulsioner eller kramper har också rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV VIAGRA

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Det aktiva innehållsämnet är sildenafil. Varje tablett innehåller 100 mg sildenafil (i form av citratsalt).
 • Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), laktos, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

VIAGRA tabletter är blå och avrundat rombformade. De är märkta “PFIZER” på ena sidan och “VGR 100″ på den andra sidan. Tabletterna tillhandahålls i tryckförpackningar innehållande 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Vissa förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt inte i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning är Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Storbritannien.

VIAGRA tillverkas av Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België /Belgique / BelgienPfizer S.A./ N.V.Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Luxembourg/LuxemburgPfizer S.A.Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
БългарияПфайзер Люксембург САРЛ, Клон БългарияТел.: +359 2 970 4333 MagyarországPfizer Kft.Tel.: + 36 1 488 37 00
Ceská republikaPfizer s.r.o.Tel: +420-283-004-111 MaltaV.J. Salomone Pharma Ltd.Tel: + 356 21 22 01 74
DanmarkPfizer ApSTlf: +45 44 20 11 00 NederlandPfizer bvTel: +31 (0)10 406 43 01
DeutschlandPfizer Pharma GmbHTel: +49 (0)721 6101 9000 NorgePfizer ASTlf: +47 67 52 61 00
EestiPfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaalTel: +372 6 405 328 ÖsterreichPfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.Tel: +43 (0)1 521 15-0
ΕλλάδαPfizer Hellas A.E.Τhλ: +30 210 7517981-3 PolskaPfizer Polska Sp. z o.o.,Tel.: +48 22 335 61 00
EspañaPfizer S.A.Tel: +34 91 490 99 00 PortugalLaboratórios Pfizer, Lda.Tel: +351 21 423 5500
FrancePfizerTél: +33 (0)1 58 07 34 40 RomâniaPfizer România S.R.L.Tel: +40 (0)21 207 28 00
IrelandPfizer Healthcare IrelandTel: 1800 633 363 SlovenijaPfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, LjubljanaTel: + 386/1/52 11 400
ÍslandPharmaNor hf.Tel: + 354 535 7000 Slovenská republikaPfizer Luxembourg SARL, organizačná zložkaTel: +421–2–3355 5500
ItaliaPfizer Italia S.r.l.Tel: +39 06 33 18 21 Suomi/FinlandPfizer OyPuh/Tel: +358(0)9 43 00 40
ΚύπροςGEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,Τηλ: +35722818087 SverigePfizer ABTel: +46 (0)8 550 520 00
LatvijaPfizer Luxembourg SARLTel: +371 670 35 775 United KingdomPfizer LimitedTel: +44 (0)1737 331111
LietuvaPfizer Luxembourg SA filialas LietuvojeTel. +3705 2514000

Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-01-01